Salarisadministrateur

De werkzaamheden van de Salarisadministrateur richten zich met name op het verzorgen van salarisadministraties op basis van vastgelegde procedures. De functie is voornamelijk uitvoerend van aard en afhankelijk van de ervaring van de Salarisadministrateur kan hij/zij als aanspreekpunt fungeren voor cliënten en voor Accountancy en Fiscaal medewerkers. De Salarisadministrateur draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega's en externe partijen, ondersteunt de leiding hierbij en vervult hieromtrent een voorbeeldrol. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat. Van de Salarisadministrateur mag verwacht worden dat hij/zij volledig zelfstandig de salarisadministratie kan verrichten, zelfstandig cliënten kan adviseren en werk kan genereren. De functie betreft een doorgroeifunctie, maar kan ook gezien worden als een eindfunctie.

Salarisadministrateur - Administratie
Administratie
Hilversum

De werkzaamheden van de Salarisadministrateur richten zich met name op het verzorgen van salarisadministraties op basis van vastgelegde procedures. De functie is voornamelijk uitvoerend van aard en afhankelijk van de ervaring van de Salarisadministrateur kan hij/zij als aanspreekpunt fungeren voor cliënten en voor Accountancy en Fiscaal medewerkers.

De Salarisadministrateur draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega's en externe partijen, ondersteunt de leiding hierbij en vervult hieromtrent een voorbeeldrol.

De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat. Van de Salarisadministrateur mag verwacht worden dat hij/zij volledig zelfstandig de salarisadministratie kan verrichten, zelfstandig cliënten kan adviseren en werk kan genereren. De functie betreft een doorgroeifunctie, maar kan ook gezien worden als een eindfunctie.

 

Opleiding   MBO-BA/ HAVO, PO-Boekhouden, MBA en PO-Loon-/ Salarisadministratie en (startende met) de opleiding Sociale Verzekeringen of een                              soortgelijke opleiding

Werkzaamheden:

 • kwaliteitsbesef

werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust

behartigt de zakelijke belangen van de cliënt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat verricht volledig onafhankelijk van de cliënt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

 • inschatten risico's en planning van de werkzaamheden

schat de risico's in behorende bij de specifieke cliënt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

 • professioneel kritische instelling

heeft een alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving

heeft een alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid ter discussie stelt beschikt over een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming /objectiviteit

is standvastig, beschikt over een "rechte rug"

 • signaleert adviesmogelijkheden

signaleert adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende en draagt uitgewerkte oplossingen aan

informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cliënt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt

legt cliëntbezoeken af

 • verwerft adviesopdrachten

ondersteunt bij de inventarisatie van de (potentiële) behoefte bij cliënten aan de hand van hun huidige en toekomstige (financiële) positie in de markt en toekomstige ontwikkelingen/trends en bespreekt dit met de leidinggevende

bezoekt (eventueel samen met de leidinggevende) cliënten en onderhoudt contact met ze vanuit een commercieel oogpunt

draagt mede zorg voor omzetverhoging binnen de eigen cliëntenportefeuille draagt mede zorg voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen

 • verzorgt salarisadministraties

verricht invoerwerkzaamheden

verwerkt in het eigen computersysteem de salarisadministraties van cliënten vervaardigt periodiek salarisstroken, loon- en betalingsverdeelstaten, journaalposten, aangiften loonheffing van eenvoudige en meer complexe salarisadministraties

vervaardigt de jaaropgaven voor de Pensioenfondsen, Verzekeringsinstellingen en voor de medewerkers

draagt zorg voor tijdige verzending van gegevens aan de cliënt

berekent vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en overige uitkeringen toetst mede aan regelgeving CAO's

verzorgt ziekmeldingen

draagt (mede) zorg voor de dossiervorming en legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming  van de van toepassing  zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden onderhoudt contact met de cliënt

concipieert declaraties en bijbehorende correspondentie begeleidt/biedt ondersteuning bij belastingcontroles

 

 • voert adviesopdrachten uit

voert, eventueel onder begeleiding van de leidinggevende, adviesopdrachten uit met in achtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

 • voert (mede) acquisitiegesprekken

neemt deel aan acquisitiegesprekken met de leidinggevende bij kleinere cliënten tracht (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten te verkrijgen

 • geeft direct leiding aan Assistent-Salarisadministrateurs

geeft informatie, aanwijzingen en verzorgt 'training on the job' van Assistent­

Salarisadministrateurs

controleert de werkzaamheden van de medewerkers

coacht medewerkers, draagt zorg voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding is medeverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerker overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan

levert input voor de jaarlijkse beoordelings-/functioneringsgesprekken en is hierbij desgewenst aanwezig

 • teambijdrage

levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team

signaleert waar collega's elkaar kunnen versterken participeert in interne projectgroepen

geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega's en stagiairs is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

 • levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling

intern: streeft naar aanleiding van de contacten met cliënten kwaliteitsbehoud en -verbetering na van de dienstverlening en interne processen. Levert een bijdrage aan de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de eigen kantoorsituatie

extern: geeft een eerste aanzet voor de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige relatienetwerk en breidt het uit indien mogelijk, neemt deel aan externe activiteiten

Resultaatgebieden:

werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat

is verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-)informatie

omtrent de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt signaleert kansen voor de organisatie en komt met voorstellen om daarop in te spelen speelt in op behoeften van cliënten en interesseert ze voor nieuwe diensten

draagt mede zorg voor tevreden en geëquipeerde medewerkers in het team en

coacht en begeleidt hen met name op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews

oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid

zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk

zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn

kan zich onafhankelijk van de cliënt opstellen

draagt de visie van de organisatie op een correcte wijze uit is gesprekspartner

Intern: kan op operationeel en tactisch niveau een bijdrage leveren aan het MT en/of de Vennoot

Extern: is in staat te adviseren omtrent (minder complexe) thema's. Herkent cliëntbehoeften en speelt hier proactief op in

 

       

© 2023    Libra Recruitment. All rights reserved.