Workshop Manager

Het zorgdragen voor optimale service-activiteiten in het betreffende filiaal.

Workshop Manager - Techniek
Techniek
Gent
 1. DOEL VAN DE FUNCTIE

Het zorgdragen voor optimale service-activiteiten in het betreffende filiaal.

 

II.       PLAATS IN DE ORGANISATIE

De Filiaalhouder ontvangt hierarchisch leiding van de Service Manager en geeft zelf leiding aan de medewerkers in de werkplaats.

 

 1. CONTACTEN

Interne contacten

 • Service Manager voor het bespreken van diverse technische en personeelsproblemen.
 • Collega Filiaalhouders inzake regio overstijgende onderwerpen, het bespreken  van problemen en oplossingsalternatieven.
 • Afdeling Parts & After Sales inzake het beheren van de voorraad onderdelen, onderhoudscontracten en garantiezaken.
 • Afdeling Verkoop inzake specificaties koelinstallaties, technische instructies, aflevering na montage, marktinformatie.
 • Administratief assistent filiaal inzake (concept)facturen en urenadministratie.
 • Service Engineer en Medewerker Training & Documentatie aangaande technische problemen, structurele defecten, produktkwaliteit etc.
 • Afdeling Human Resources inzake opleidingen en andere personeelsaangelegenheden.
 • Afdeling Facility en EH&S over inkoop van diverse werkzaamheden en over veiligheid en ARBO.

 

Externe contacten

 • (Potentiële) klanten inzake acquisitie gesprekken, de verrichte service activiteiten en relatiebeheer.
 • Leveranciers inzake: inkoop hulpmaterialen, gereedschap, (koel)vloeistoffen et cetera, technische vragen over (koel)installaties, carrosseriebouw en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Overheidsinstanties (milieu, brandweer, etc.).

 

IV.      SAMENVATTING KERNTAKEN

1.     Het geven van leiding aan de medewerkers behorende bij het filiaal.

2.     Het uitbreiden van het klantenbestand en het beheren van klanten.

3.     Het zorgen voor optimale service activiteiten.

 

V.     UITWERKING KERNTAKEN

1.     Het geven van leiding aan de medewerkers behorende bij het filiaal.

-       Geeft leiding aan het filiaal in algemene zin op het gebied van organisatorische, personele en financiële aangelegenheden in overleg met en volgens richtlijnen van de Service Manager.

-       Is verantwoordelijk voor de juiste samenhang tussen de verschillende activiteiten van het filiaal ter verhoging van de efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit.

 • Draagt verantwoordelijkheid voor de financiële prestaties van het filiaal.
 • Ondersteunt en coacht de medewerkers in het filiaal bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Communiceert alle relevante informatie binnen het filiaal aan de Service Manager.

 

 1. Het uitbreiden van het klantenbestand en het beheren van klanten.
 • Draagt zorg voor het verkrijgen van servicewerk bij potentiële klanten door middel van actieve acquisitie.  Informeert de Afdeling Verkoop over kansen en bedreigingen ten behoeve van de verkoop van koelinstallaties.

-       Bezoekt relaties teneinde een goed contact op te bouwen/te continueren.

-       Zorgt voor een snelle en adequate afhandeling van problemen en klachten.  Stelt klachtrapportages op.  Levert een actieve bijdrage om problemen omtrent het debiteurensaldo van servicefacturen te voorkomen.

       Het zorgen voor optimale service activiteiten.

 • Zorgt binnen de richtlijnen van de afdeling After Sales, voor een optimale voorraad onderdelen ten behoeve van het filiaal.  Zorgt zelfstandig voor een optimale voorraad hulpmaterialen (klein gereedschap, (koel)vloeistoffen, et cetera).
 • Is verantwoordelijk voor een optimale planning van de servicewerkzaamheden (monteren, repareren en onderhouden van koelinstallaties) en de 24 uurs storingsdienst.  Zorgt dat de servicewerkzaamheden op tijd, conform de kwaliteitseisen, conform relevante voorschriften en wet- en regelgeving (voorschriften RLK-, EH&S-, milieurichtlijnen en huisreglement) worden uitgevoerd.
 • Besteedt zonodig (bij drukte/specialismen) werkplaatswerkzaamheden uit aan derden.  Bewaakt de kwaliteit en kosten van de door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk voor de administratie koudemiddelen.
 • Informeert de Service Engineer over structurele problemen van de koelinstallaties.
 1. Het verrichten van overige werkzaamheden.

-       Beheert het filiaal en het omliggende terrein.

 1. EH&S

Ondersteunt actief het Environmental, Health & Safety beleid en houdt zich aan de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Gebruikt de door werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruikt de apparatuur (machines, stoffen en dergelijke) op juiste wijze. Neemt deel aan het voor hem georganiseerde onderricht. Meldt gevaren aan de leidinggevende en/of de EH&S coordinator. Gebruikt de op de apparatuur aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze, verandert deze niet en haalt ze niet buiten noodzaak weg. Verleent bijstand aan de personen die belast zijn met de uitvoering van de arbeidsomstandigheden.

VII.     FUNCTIE EISEN

Benodigde kennis

-       Kennis van koel-, diesel-, en elektrotechniek.

-       Kennis van transportkoelinstallaties.

 • Kennis van EH&S; milieu wet- en regelgeving.
 • Basiskennis van de PC en de gebruikte (administratieve) software.

Benodigde vaardigheden

-       Sociale vaardigheden voor het aansturen van medewerkers en klantcontacten.

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor acquisitie gesprekken, het oplossen van problemen, het leiden van vergaderingen, beoordelingsgesprekken, notuleren, et cetera.

-       Resultaatgericht kunnen opereren.

-       Klantgerichte instelling.

 • Representatief.

 

© 2021    Libra Recruitment. All rights reserved.